Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
Торове
 Технически соли
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации
АМОНИЕВ НИТРАT
Торово качество
ЕO ТОР 

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обща информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: като минерален тор, 
формулиране и преопаковане на смеси

CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:                   

 

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат,на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество,%
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2-0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
   
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3-0.5
 
макс. 0.5
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 


Опаковка:
  * еднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта    2.5 kg; 3.5 kg; 5 kg; 10 kg

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя

 

Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации

АМОНИЕВ НИТРАT
Торово качество
ЕO ТОР 

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обща информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: като минерален тор, 
формулиране и преопаковане на смеси

CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:                   

 

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат,на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество,%
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2-0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
   
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3-0.5
 
макс. 0.5
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 


Опаковка:
  * еднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта    2.5 kg; 3.5 kg; 5 kg; 10 kg

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя

 
Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации

АМОНИЕВ НИТРАT
Торово качество
ЕO ТОР 

Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обща информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: като минерален тор, 
формулиране и преопаковане на смеси

CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:                   

 

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат,на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество,%
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2-0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
   
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3-0.5
 
макс. 0.5
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 


Опаковка:
  * еднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта    2.5 kg; 3.5 kg; 5 kg; 10 kg

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя

 
Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации

АМОНИЕВ НИТРАT НЕОФЕРТ®
Торово качество
ЕO ТОР

 
Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обша информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси
CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат, на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2 - 0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5 - 6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
 
 
 
 
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3 - 0.5
 
 
макс. 0.5
 
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 

 
Опаковка:
  * двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта   25kg; 50kg
  * биг-бегси с маса на продукта                                                                     500 kg;600kg
  * слингове и слингбегси с маса на продукта (30 бр. торби х 50 kg.)                1500kg
 
 

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя
 

Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации

АМОНИЕВ НИТРАT НЕОФЕРТ®
Торово качество
ЕO ТОР

 
Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обша информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси

CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат, на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2 - 0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5 - 6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
 
 
 
 
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3 - 0.5
 
 
макс. 0.5
 
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 

 
Опаковка:
  * двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта   25kg; 50kg
  * биг-бегси с маса на продукта                                                                     500 kg;600kg
  * слингове и слингбегси с маса на продукта (30 бр. торби х 50 kg.)                1500kg
 
 

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя
 

Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации

АМОНИЕВ НИТРАT НЕОФЕРТ®
Торово качество
ЕO ТОР

 
Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обша информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси

CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат, на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2 - 0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5 - 6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
 
 
 
 
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3 - 0.5
 
 
макс. 0.5
 
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 

 
Опаковка:
  * двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта   25kg; 50kg
  * биг-бегси с маса на продукта                                                                     500 kg;600kg
  * слингове и слингбегси с маса на продукта (30 бр. торби х 50 kg.)                1500kg
 
 

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя
 

Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg
Обща информация
Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.
Спесификации

АМОНИЕВ НИТРАT НЕОФЕРТ®
Торово качество
ЕO ТОР

 
Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
                    
Обша информация:

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло:  80.04
Външен вид:гранули
Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси
CAS-№:   6484 - 52 - 2
EC-№:     229 - 347 - 8

Спецификация:

 

Показатели

Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат, на база сухо вещество,  % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %
     в т. ч.: - амонячен, %
                - нитратен, %
34.4
 
17.0
17.4
мин. 34.4
 
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2 - 0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5 - 6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/,  %  0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
 
 
 
 
макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
  • изчислено като магнезиев окис
 
0.3 - 0.5
 
 
макс. 0.5
 
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря Да отговаря на теста

 

 
Опаковка:
  * двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта   25kg; 50kg
  * биг-бегси с маса на продукта                                                                     500 kg;600kg
  * слингове и слингбегси с маса на продукта (30 бр. торби х 50 kg.)                1500kg
 
 

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 
Заб.: Данните са базирани на анализи на производителя
 

Торови норми
Култура Норма
 Амониев нитрат
кг/дка

 
Фосфор
като P2O5
кг/дка

 
Калий
като К2О
кг/дка

 
Магнезий
като MgO
кг/дка

 
Пшеница 23 - 41 4 - 8 7 - 10 1 – 1.5
Ечемик        
 - зимен 23 - 41 5 - 7 8 - 10 1 – 1.5
 - пивоварен 17 - 26 6 - 8 9 - 11 2
Слънчоглед 20 - 26 8 - 10 10 - 14 3 - 4
Царевица        
- поливна 49 - 58 9 - 14 15 - 20 3 – 3.5
- неполивна 26 - 40 5 - 6 8 - 10 1.5 - 2
- силажна 20 - 26 8 - 10 10 - 14 1 – 1.5
Картофи 29 - 40 8 - 10 12 - 16 2 – 2.5
Памук 23 - 29 - - -
Тютюн 12 - 29 6 - 12 10 - 20 2 – 2.5
Соя 9 - 12 5 - 7 7 - 9 1 – 1.5
Фасул 15 - 29 5 - 12 5 - 8 -
Домати        
- ранни 58 – 76 12 - 20 10 - 15  
-  средноранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  късни 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Пипер        
- ранни 44 - 58 10 - 12 10 - 12  
-  средноранни 58 - 73 12 - 18 10 - 15  
-  червен за мелене 58 - 70 14 - 16 15 - 17  
Патладжан 47 - 58 10 - 12 10 - 12  
Зелен фасул 17 - 26 8 - 10 10 - 12  
Зелен грах 15 - 23 5 - 8 5 - 8  
Краставици        
- ранни 35 - 46 12 - 18 10 - 12  
-  късни 29 - 46 8 - 10 10 - 12  
Главесто зеле        
- ранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- средноранни 30 - 35 10 - 12 8 - 12  
- късни 46 - 58 12 - 18 10 - 12  
Цветно зеле 58 - 73 10 - 12 12 - 18  
Лук кромид 23 - 29 16 - 24 15 - 23  
Праз 35 - 58 16 - 24 15 - 23  
Чесън 20 - 29 8 - 10 7 - 10  
Моркови 30 - 35 8 - 12 10 - 12  
Спанак 23 - 29 6 - 8 7 - 10  
Наръчник за приложение
Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

-    при зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.
На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

-    при зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

-    при трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.
За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.
SDS
Информационен лист за безопасност - изтегли

изтегли като PDF
направи поръчка
Повече информация относно Амониев нитрат
Телефон: (+359) 0391 60 565
E-mail адрес: info@eurofert.bg